สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานการส่งเสริมอาชีพในโครงการศิลปาชีพทุ่งทะเลให้แก่ราษฎร ด้วยการทอผ้ากี่กระทบเพื่อเป็นการยกระดับรายได้ให้แก่ราษฎรเพิ่มมากขึ้น สามารถเลี้ยงครอบครัวได้อย่างเพียงพอ ซึ่งโครงการส่งเสริมอาชีพนี้อยู่ภายใต้โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ เริ่มทอผ้ามาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2550 จากที่ชาวบ้านมีอาชีพทำประมงและทำสวนยางพารา มีรายได้ไม่แน่นอน รายได้ไม่เพียงพอ เมื่อมีอาชีพเสริมการทอผ้าให้กับแม่บ้านทำให้มีรายได้จุนเจือครอบครัวมากขึ้น

จากนั้นมีหน่วยงานรัฐและกลุ่มจากชุมชนอื่นๆ มาเยี่ยมชม และต้องการซื้อผ้าทอเป็นของที่ระลึก แต่ทางกลุ่มทอผ้าทุ่งทะเลไม่สามารถขายให้ได้ เพราะต้องส่งผ้าที่ทอเสร็จแล้วกลับไปให้ศูนย์ศิลปาชีพ ในปี พ.ศ. 2560 หัวหน้าโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเล คิดถึงการต่อยอดเรื่องการทอผ้าจากพระองค์ท่าน โดยใช้ชื่อ “กลุ่มรวมใจพัฒนาผ้าทอทุ่งทะเล” มี กัลยา ทำสวน เป็นประธานกลุ่ม เป็นการทอผ้ากี่กระตุก เริ่มทอเป็นผ้าขาวม้า ผ้าคลุมไหล่ เพื่อจำหน่ายเป็นของที่ระลึก เพื่อเป็นรายได้สร้างให้กับสมาชิก พร้อมๆ กันนั้นสมาชิกเรียนรู้การนำผ้าทอไปตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าแบบต่าง และเย็บเป็นหมอน กระเป๋า เป็นต้น ปัญหาของกลุ่มทอผ้า เนื่องจากทางกลุ่มฯ เพิ่งเริ่มทอผ้าด้วยกี่กระตุกมาได้ 2 ปี ประสบการณ์การทอผ้ามีน้อย การออกแบบลายผ้า การจับคู่สียังไม่สวยงาม ผ้าที่ทอเสร็จจึงยังไม่ค่อยถูกใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตให้การสนับสนุนด้านใด อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเข้ามาเป็นที่ปรึกษาและช่วยออกแบ บบรรจุภัณฑ์ และพัฒนาลายผ้าให้โดดเด่น

ด้านการขายและการตลาด กลุ่มรวมใจพัฒนาผ้าทอทุ่งทะเลเพิ่งเริ่มทอผ้า การจำหน่ายผ้าทอยังขายกันเองภายชุมชนและชุมชนใกล้เคียง บางครั้งไปขายในงานระดับตำบลและอำเภอ นอกจากนี้มีกลุ่มที่เข้ามาเยี่ยมชมและดูงานซื้อเป็นของที่ระลึกกลับไปด้วย ทางกลุ่มฯ ยังไม่ได้ขายในวงกว้าง เนื่องจากเพิ่งเริ่มทอผ้า จึงยังไม่ได้ขายออนไลน์ fanpage ยังไม่มี แต่ ทางไลน์พอมีสั่งซื้อของบ้าง สินค้ายังไม่หลากหลาย สมาขิกกลุ่มยังต้องใช้ประสบการณ์และเวลาในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่ อไป การเปลี่ยนแปลงจากการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้ามาให้การสนับสนุน อาจารย์ให้คำปรึกษาในทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็น พัฒนาลายผ้า การใช้สีในการทอผ้า การทำการตลาด “อยากขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงที่อาจารย์ให้ความสำคัญกลุ่มเล็กๆ กลุ่มหนึ่ง อาจารย์ใส่ใจและให้คำปรึกษาทุกเรื่อง” นั่นเป็นคำพูดจากใจของ กัลยา ทำสวน ในฐานะตัวแทนของกลุ่มรวมใจพัฒนาผ้าทอทุ่งทะเล งานทอผ้าฝีมือประณีต ต้องที่นี่ ‘ทุ่งทะเล ผ้าทอ’ โทรศัพท์สอบถามรายละเอียด 087 277 2260